Komission asetus (EU) 2019/962, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I muuttamisesta kahden uuden rehun lisäaineiden funktionaalisen ryhmän perustamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)