Регламент (ЕС) 2019/962 на Комисията от 12 юни 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на две нови функционални групи фуражни добавки (Текст от значение за ЕИП.)