Pracovný dokument útvarov Komisie - Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu Hospodárskemu a Sociálnemu Výbou a Výboru regiónov - Posilnenie vnútorného trhu so službami mobilnej televízie - Zhrnutie hodnotenia vplyvu {KOM(2007) 409 v konečnom znení} {SEK(2007) 980}