Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. mája 1983.