Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 23. januára 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38628 – Nitril-butadiénový kaučuk) [oznámené pod číslom K(2008) 282] (Text s významom pre EHP )