SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Správa o mechanizme varovania na rok 2013 Správa vypracovaná v súlade s článkami 3 a 4 nariadenia o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh