Elektronické komunikačné siete a služby, ochrana súkromia a ochrana spotrebiteľa ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (KOM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))