Vec C-274/07: Žaloba podaná 7. júna 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Litovská republika