Vec C-77/20: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. februára 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal – Írsko) – trestné konanie proti K.M. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná politika rybolovu – Nariadenie (ES) č. 1224/2009 – Systém kontroly na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybolovu – Použitie zariadenia, ktoré je schopné automaticky triediť ryby podľa veľkosti, na palube rybárskeho plavidla – Článok 89 – Opatrenia na zabezpečenie dodržiavania pravidiel – Článok 90 – Trestné sankcie – Zásada proporcionality)