Písomná otázka E-004935/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) Komisii. Dvojité zdanenie cezhraničných pracovníkov