TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Sir Gordon Slynn - 2. júna 1983. # Jean-Jacques Geist proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Úradník - Žaloba o neplatnosť. # Vec 117/81. Geist/Komisia