Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Εαρινή δέσμη μέτρων: σχέδιο δράσης της ΕΕ υπέρ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας»