Písomná otázka E-003805/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Odstránenie všetkých foriem diskriminácie