Korrigendum k oznámeniu Komisie 2009/C 291/05 o oslobodených stranách v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, zachované na základe nariadenia Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1095/2005: zmeny názvu a sídla niektorých oslobodených strán ( Ú. v. EÚ C 291, 1.12.2009 )