Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/459 z  19. marca 2015 , ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o mladých ľuďoch na trhu práce na rok 2016 podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 Text s významom pre EHP