Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskejrepubliky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky,Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európskaúnia - Príloha VIII: Zoznam uvedený v článku 24 Aktu o pristúpení: Lotyšsko - 6. Dopravná politika