Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6412 — Evraz/Alrosa/Mining and Metallurgical Company Timir JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ