Vec T-235/09: Rozsudok Všeobecného súdu z  9. marca 2011 — Komisia/Edificios Inteco [ „Arbitrážna doložka — Program týkajúci sa podpory energetických technológií pre Európu (Thermie) — Zmluva týkajúca sa výstavby administratívno-obchodného centra vo Valladolid (Španielsko) vybaveného solárnym klimatizačným systémom — Nevykonanie zmluvy — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“ ]