TITJUR Komisia/Slovinsko Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. marca 2011. # Európska komisia proti Slovinskej republike. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Kontrola znečistenia - Limitné hodnoty koncentrácií pre PM10 v okolitom ovzduší. # Vec C-365/10.