Štátna pomoc – Španielsko – Štátna pomoc C 23/10 (ex NN 36/10) – Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DTT) – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Text s významom pre EHP