Vec C-381/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  25. februára 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl [Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 5 bod 1 písm. b) — Právomoc v zmluvných veciach — Určenie miesta zmluvného plnenia — Kritériá rozlišujúce predaj tovaru od poskytnutia služieb ]