Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (Text s významom pre EHP) 2020/C 331/02