Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 331/02