Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (Tekst značajan za EGP) 2020/C 331/02