Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9932 — Kaufland/SCP Real Digital Assets) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 331/02