2012/270/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2012 pokiaľ ide o núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a  Epitrix tuberis (Gentner) do Únie a ich šíreniu v nej [oznámené pod číslom C(2012) 3137]