Písomná otázka E-010575/10 Eija-Riitta Korhola (PPE) Komisii. Transpozícia smernice o odpadoch do vnútroštátneho práva