Veci T-394/08, T-408/08, T-453/08 a T-454/08: Rozsudok Všeobecného súdu z  20. septembra 2011 — Regione autonoma della Sardegna a i./Komisia ( Štátna pomoc — Pomoc v prospech hotelového priemyslu v regióne Sardínia — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za sčasti zlučiteľnú a sčasti nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Nová pomoc — Povinnosť odôvodnenia — Ochrana legitímnej dôvery — Stimulačný účinok — Pravidlo de minimis )