Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))