Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ-Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση αριθ. 8/19/COL, της 6ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του καταλόγου που περιέχεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι μέρος 1.2 σημείο 39 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που απαριθμεί τους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες, («κατάλογος των μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία») και για την κατάργηση της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 90/18/COL [2019/931]