Делегирано решение № 8/19/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 6 февруари 2019 година за изменение на списъка, посочен в глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който са изброени граничните инспекционни пунктове в Исландия и Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и животински продукти с произход от трети държави („списъка на граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия“) и за отмяна на Решение № 90/18/COL на Надзорния орган на ЕАСТ [2019/931]