Mål T-386/14 RENV: Tribunalens dom av den 19 september 2019 – FIH Holding och FIH mot kommissionen (Statligt stöd – Banksektorn – Stöd som beviljats den danska banken FIH, i form av överföring av dess värdeminskade tillgångar till ett nytt dotterbolag och senare återköp av dessa av det danska organ som ansvarar för att garantera ekonomisk stabilitet – Statligt stöd till förmån för banker under en krisperiod – Beslut i vilket stödet förklaras förenligt med den inre marknaden – Begreppet stöd – Kriteriet privat investerare – Kriteriet privat borgenär – Beräkning av stödbeloppet – Motiveringsskyldighet)