Zaak T-386/14 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – FIH Holding en FIH/Commissie („Staatssteun – Banksector – Steun verleend aan FIH in de vorm van de overdracht van haar aan waardevermindering onderhevige activa aan een nieuwe dochteronderneming en de daaropvolgende overname door de instantie die tot taak heeft de financiële stabiliteit te verzekeren – Staatssteun aan banken in een crisisperiode – Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Ontvankelijkheid – Berekening van het steunbedrag – Kennelijke beoordelingsfout”)