Υπόθεση T-386/14 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 – FIH Holding και FIH κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις – Τραπεζικός τομέας – Ενίσχυση που χορηγήθηκε στην FIH με τη μορφή μεταβίβασης των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων της προς μια νέα θυγατρική και εν συνεχεία αγοράς αυτών από οργανισμό αρμόδιο για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας – Κρατικές ενισχύσεις υπέρ των τραπεζών σε περίοδο κρίσης – Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά – Παραδεκτό – Υπολογισμός του ύψους της ενίσχυσης – Πρόδηλη πλάνη εκτίμησης)