Věc T-386/14 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – FIH Holding a FIH v. Komise („Státní podpory – Bankovní odvětví – Podpora poskytnutá dánské bance FIH ve formě převodu jejích znehodnocených aktiv na novou dceřinou společnost a jejich pozdějšího nabytí dánskou entitou pověřenou zajištěním finanční stability – Státní podpory bankám v období krize – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem – Pojem podpora – Kritérium soukromého investora – Kritérium soukromého věřitele – Výpočet výše podpory – Povinnost uvést odůvodnění“)