Дело T-386/14 RENV: Решение на Общия съд от 19 септември 2019 г. — FIH Holding и FIH/Комисия (Държавни помощи — Банков сектор — Помощ, предоставена на FIH чрез прехвърляне на обезценените ѝ активи на ново дъщерно дружество и последващото им обратно изкупуване от органа, отговарящ за осигуряването на финансовата стабилност — Държавни помощи в полза на банки в период на криза — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Допустимост — Изчисляване на размера на помощта — Явна грешка в преценката)