Cauza C-69/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iulie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal administratif — Luxemburg) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration ( Directiva 2005/85/CE — Standarde minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și de retragere a statutului de refugiat — Noțiunea hotărâr[e] luat[ă] cu privire la cererea […] de azil în sensul articolului 39 din această directivă — Cerere de obținere a statutului de refugiat formulată de un resortisant al unei țări terțe — Lipsa unor motive care să justifice acordarea protecției internaționale — Respingerea cererii în cadrul unei proceduri accelerate — Inexistența unei căi de atac împotriva deciziei de a judeca cererea potrivit unei proceduri accelerate — Dreptul la un control jurisdicțional efectiv )