Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - FØRSTE DEL