ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 1830/98 του Bill MILLER προς την Επ τροπή. Κανόνες ανταγωνισμού για έργα που χρηματοδοτούνται από κονδύλια των προγραμμάτων PHARE και TACIS