Νομοθετικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή