Vec F-136/11: Žaloba podaná 19. decembra 2011 — ZZ/Komisia