Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διατήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ–Ρωσίας όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών