Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-492/09 και T-147/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Ιουνίου 2012 — Meda Pharma κατά ΓΕΕΑ — Nycomed (ALLERNIL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Διεθνής καταχώριση στην οποία αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Λεκτικό σήμα ALLERNIL — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος ALLERNIL — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα ALLERGODIL — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Αιτιολογία — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]