Υπόθεση T-578/19: Προσφυγή της 21ης Αυγούστου 2019 – Sophia Group κατά Κοινοβουλίου