Vec T-396/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2012 — Vereniging Milieudefensie a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Komisia [ „Životné prostredie — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Povinnosť členských štátov chrániť a zlepšovať kvalitu okolitého ovzdušia — Dočasná výnimka udelená členskému štátu — Žiadosť o vnútorné preskúmanie — Zamietnutie — Opatrenie individuálneho určenia — Platnosť — Aarhuský dohovor“ ]