Kohtuasi T-396/09: Üldkohtu 14. juuni 2012 . aasta otsus — Vereniging Milieudefensie ja Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht versus Euroopa Komisjon (Keskkond — Määrus (EÜ) nr 1367/2006 — Liikmesriikide kohustus kaitsta ja parandada välisõhu kvaliteeti — Liikmesriigile antud ajutine erand — Vaie — Keeldumine — Üksikmeede — Kehtivus — Århusi konventsioon)