Kommissionens beslut av den 13 augusti 2008 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till inomhusfärger och inomhuslacker [delgivet med nr K(2008) 4453] (Text av betydelse för EES) (2009/544/EG)