Kohtuasi C-238/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. novembri 2020. aasta otsus (Verwaltungsgericht Hannoveri eelotsusetaotlus — Saksamaa) – EZ versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala – Varjupaigapoliitika – Direktiiv 2011/95/EL – Pagulasseisundi andmise tingimused – Sõjaväeteenistusest keeldumine – Artikli 9 lõike 2 punkt e – Päritoluriigi õigus, mis ei näe ette õigust keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu – Nende isikute kaitse, kes on põgenenud oma päritoluriigist pärast sõjaväeteenistusest saadud ajapikenduse lõppemist – Artikli 9 lõige 3 – Selle direktiivi artiklis 10 nimetatud põhjuste ning direktiivi artikli 9 lõike 2 punktis e osutatud süüdimõistmise või karistamise vaheline seos – Tõend)