/* */

Sprawa C-232/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 14 maja 2012 r. — Fastweb SpA przeciwko Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni i in.