Υπόθεση T-505/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein κατά ΓΕΕΑ (Hunter) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Hunter — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009] — Περιορισμός των προϊόντων που αναφέρονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος]